Cele

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Niedochodowe organizowanie koncertów, festiwali i innych spektakli muzyczno-scenicznych we współpracy z podobnymi światowymi ośrodkami z udziałem wybitnych artystów wykonawców z dziedziny muzyki, opery, filmu, teatru i innych pokrewnych sztuk z kraju i zagranicy.

Organizowanie i finansowanie krajowych i międzynarodowych edukacyjnych imprez artystycznych w zakresie muzyki i innych sztuk w postaci warsztatów muzycznych, kursów mistrzowskich, plenerów muzyczno-artystycznych oraz innych artystycznych projektów edukacyjnych z udziałem wybitnych pedagogów i przedstawicieli tych gatunków sztuki.

Współpracę z jednostkami samorządowymi.

Współpracę z artystycznymi szkołami i uczelniami.

Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością na polu kultury poprzez organizacje szkoleń, seminariów i konferencji oraz branie czynnego udziału w konferencjach, seminariach itp. organizowanych przez inne instytucje w kraju i zagranicą.

Opracowywanie i upowszechnianie materiałów dydaktycznych z zakresu muzyki i dziedzin pokrewnych.

Tworzenie i finansowanie programów stypendialnych dla młodych adeptów sztuki.

Prowadzi działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych.